| Новини

Чи не кожен науковець стверджує, що зміни в екосистемі Карпат відбуваються через діяльність самих людей і це йде точно не на користь ситуації в цілому.

Чому над питанням вирубки лісів скільки говорять, та нічого не змінюється?

Ми вважаємо, що про наслідки таких дій треба говорити всім і кожному, доки не стане зрозуміло.

Саме тому наша волонтерка Марина Жук (inst: zhuk503_) підготувала інформацію, яку ви можете прочитати і в українському, і в англійському варіанті

⤵️

As much as 80% of the world’s forests have been destroyed or irreparably degraded. The price for this destruction is escalating climate change, biodiversity loss and community displacement. The illegal and destructive logging operations are pushing species such as the Orang-Utah towards the brink of extinction and devastating local communities. What’s more, forest destruction accounts for around 20% of global carbon emissions. That’s more than the world’s entire transport sector. When we destroy forests, we add to climate change because forests trap carbon and help stabilize the world’s climate. When forests are trashed, the carbon trapped in trees, their roots and the soil is released into the atmosphere. Deforestation accounts for up to 20% of all carbon emissions. This is why Indonesia is the world’s third largest greenhouse gas emitter after the US and China. At the same time, climate change itself threatens forests on a terrifying scale. Global warming leads to rising temperatures of the oceans and the earth’ surface causing melting of polar ice caps. Young people nowadays take the problem of global warming the most serious. This is because we are the young generation who is going to live on the planet Earth, so young people want better future for themselves. As their forest is cut down, millions of indigenous people suffer human rights abuse, and increased poverty and disease. Their food and medicine sources are destroyed. Their drinking water is polluted by soil erosion. With less than 5% of the logs’ value given back to the communities, the business of logging is moving landholders from subsistence affluence to a desperate type of poverty. Some of the world’s most rare animals and plants call the last remaining rainforests in our region home. As their habitats are destroyed, many face extinction. Trees absorb carbon dioxide and greenhouse gas emissions produced by human activity. As climate change continues, trees play an important role in capture and storage of carbon dioxide. Tropical trees alone are estimated to provide about 23% of oxygen that’s needed to offset climate change. Deforestation not only removes vegetation that is important for removing carbon dioxide from the air, but the act of clearing the forests also produces greenhouse gas emissions. Forests can be restored, through replanting trees in cleared areas or simply allowing the forest ecosystem to regenerate over time. Everyone can do their part to improve the situation. We can recycle wood products, go paperless whenever possible, limit our consumption of products that use palm oil and plant a tree when possible.

⤵️

Понад 80% лісів у світі було знищено або непоправно деградовано. Ціною цього знищення є ескалація змін клімату, втрата біорізноманіття та переміщення громад. Незаконні та руйнівні операції з лісозаготівлі підштовхують такі види, як Оранг-Юта, до межі вимирання та руйнування місцевих громад. До того, знищення лісів становить близько 20% загальносвітових викидів вуглецю. Це більше, ніж увесь транспортний сектор у світі. Коли ми знищуємо ліси, ми додаємо до зміни клімату, оскільки ліси вловлюють вуглець і сприяють стабілізації клімату у світі. Коли ліси скидаються, вуглець, що потрапляє у дерева, їх коріння та ґрунт, викидається в атмосферу. На вирубку лісів припадає до 20% усіх викидів вуглецю. Саме тому Індонезія є третім за величиною у світі викидачем парникових газів після США та Китаю.Водночас самі кліматичні зміни загрожують лісам жахливими масштабами. Глобальне потепління призводить до підвищення температури океанів і земної поверхні, що спричиняє танення полярних крижаних шапок. Сьогодні молоді люди сприймають проблему глобального потепління найбільш серйозно. Ми є поколінням, яке збирається жити на планеті Земля, тому молоді люди хочуть кращого майбутнього для себе.У міру вирубування їхнього лісу мільйони корінних народів зазнають зловживань з правами людини та посилення бідності та захворювань. Їх джерела їжі та ліків знищуються, питна вода забруднюється ерозією ґрунту. Маючи лише 5% від вартості деревини що повертається громаді, власники землі живуть за межею бідності. Останні залишки дощових лісів у регіоні є домом для деяких найбільш рідкісних тварин світу. Коли їхні місця проживання знищуються, багато хто стикається з вимиранням.Дерева поглинають викиди вуглекислого газу та викиди парникових газів, що утворюються в результаті діяльності людини. Коли кліматичні зміни тривають, дерева відіграють важливу роль у захопленні та зберіганні вуглекислого газу. За оцінками тільки тропічні дерева забезпечують близько 23% кисню, необхідного для компенсації зміни клімату. Вирубка лісів не тільки видаляє рослинність, яка важлива для виведення вуглекислого газу з повітря, але й акт очищення лісів також призводить до викидів парникових газів.Ліси можна відновити, пересаджуючи дерева на очищених ділянках або просто дозволяючи лісовій екосистемі відновлюватися з часом.Кожен може грати свою роль для покращення ситуації. Ми можемо переробляти вироби з деревини, залишати без паперу, коли це можливо, обмежувати споживання продуктів, які використовують пальмову олію і по можливості садити дерево.